Formare
Ghid formatori

REGULAMENTUL FORMATORILOR SPJLM

I. Informații generale

1. Formatorul este acel psihodramatician psihoterapeut sau psihodramatician conducător de psihodramă care este investit să transmită către cursanții participanți la Programul de formare în psihoterapie psihodramatică și/sau psihodramă derulat sub egida Societății de Psihodramă ”J.L. Moreno” (în continuare SPJLM), un pachet de cunoștințe teoretice și abilități practice specifice metodei, în scopul practicării profesionale performante a psihoterapiei psihodramatice și/ sau psihodramei de către aceștia.

2. În certificarea, numirea și reconfirmarea formatorilor, SPJLM își asumă respectarea cerințelor specifice promovate de asociațiile profesionale de profil la care este afiliată și acreditată: Federation of Psychodrama Training Organisations (în continuare FEPTO), Psychodrama Institut für Europa e.V. Berlin (în continuare PIfE), Colegiul Psihologilor din România (în continuare CPR) și Federația Română de Psihoterapie (în continuare FRP).

3. Formatorul recunoscut de SPJLM desfășoară activitatea de formare în baza unui Contract de prestări servicii de formator /respectiv, co-formator stagiar în psihodramă completat cu Anexe, încheiat cu SPJLM.

4. Abateri de la Statutul și de la Codul Deontologic al SPJLM, precum și nerespectarea Regulamentului Formatorilor atrag dupa sine suspendarea dreptului de a conduce program de formare sub egida SPJLM.

 

II. Cerințe

 

1. Formatorul care conduce un grup de formare în psihoterapie psihodramatică sub egida SPJLM are obligația să dețină atestatul CPR /FRP de liberă practică în psihoterapie la nivel de specialist sau principal și să fie titular/reprezentant al unei unei forme independente de exercitare a profesiei înregistrată la CPR sau la Colegiul Medicilor din România. Formatorul psihoterapeut trebuie să facă dovada că este titular/reprezentant al unei forme independente de exercitare a profesiei înregistrată la CPR, la CMR sau că își desfășoară activitatea într-o altă structură acreditată pentru servicii de psihoterapie.

2. Psihodramaticieni certificați ca și conducători de psihodramă vor putea desfășura activități de formare doar în asociere cu un formator psihodramatician psihoterapeut.

3. Formatorul conducător de psihodramă are obligația să dețină drept de liberă practică și să fie înregistrat la fisc ca persoană fizică autorizată sau să își desfășoare activitatea într-o structură acreditată de formare a adulților.

4. Pentru obținerea calității de formator atât psihodramaticianul psihoterapeut, cât și psihodramaticianul conducător de psihodramă trebuie să conducă în calitate de co-formator stagiar 250 ore de grup constant de etapa de bază alături de un formator certificat.

5. Formatorii au obligația să participe la programul de educație continuă organizat de SPJLM și acreditat prin CPR /CMR, și să obțină anual creditele prevăzute de structura națională de care aparțin.

6. Lista formatorilor se reactualizează la cinci ani de către CP în colaborare cu secretariatul.

7. Grupul de etapa de bază este condus de doi formatori, dintre care cel puțin unul este formator cerificat, iar al doilea poate fi co-formator stagiar. Co-formatorul stagiar efectuează 54 ore de supervizare, din care 18 ore cu formatorul cu care conduce, și 36 de ore cu un supervizor SPJLM, altul decât partenerul de conducere. Formatorii certificați vor efectua câte 18 ore de supervizare la primele două grupuri de etapa de bază conduse, după care pot alege intervizarea ca alternativă la supervizare, cu condiția să participe anual la minimum o zi (6-8 ore) înregistrate la CP pentru grupuri de cel putin 4 formatori.

8. Formatorul care a încheiat minimum 2 grupuri de etapa de bază, poate solicita conducerea unui grup de etapa a II-a, alături de un formator cu experiență în conducerea etapei II., cu obligația de supervizare de 36 ore. Din totalul de 36 de ore, 12 ore pot fi asigurate de colegul cu experiență, în funcție de contractul încheiat între ei, și 24 de ore cu un supervizor SPJLM, altul decât partenerul de conducere.

9. Începând cu al doilea grup de etapa a doua, formatorii pot conduce fără pereche și au obligația să efectueze 18 ore de supervizare pentru al doilea grup de etapa II. condus, după care pot alege intervizarea ca alternativă la supervizare, cu condiția să participe anual la minimum o zi (6-8 ore) înregistrate la CP pentru grupuri de cel puțin 4 formatori.

10. Formatorii au obligația să fie membri titulari ai SPJLM și să achite la zi cotizația stabilită.

11. Formatorii au obligația să participe activ la viața profesională și organizațională a societății (întâlniri ale formatorilor, ale membrilor titulari, participări la conferințe, publicații, implicare în cercetare, etc)

12. Formatorii au obligația să achite taxa administrativă către SPJLM. La avizarea unei oferte de program se ține cont de achitarea intergrală a sumelor datorate.

13. Suspendarea sau excluderea din SPJLM atrage după sine pierderea dreptului de a desfășura programe de formare sub egida SPJLM.

 

III. Proceduri

 

1. Formatorul depune la Secretariat în format hârtie dosarul cu solicitarea tip de avizare pentru începerea unui program psihodramatic (grup de formare, admitere, seminar teoretic, special, metodic) și documentele doveditoare că îndeplinește cerințele, este la zi cu plata cotizației și a taxei administrative aferentă activității desfășurate, copii ale certificatelor de supervizie corespunzătoare orelor lucrate, copii certificate de educație continuă și trimite electronic materialele din dosar la adresa de email a Comisiei profesionale.

2. Avizul Comisiei Profesionale este condiționat de confirmarea emisă de Secretariat cu privire la îndeplinirea cerințelor profesionale și financiare de mai sus.

3. Avizul favorabil și numărul de înregistrare dat de Comisia Profesională va fi comunicat solicitantului și secretariatului de către directorul CP, urmând ca programul avizat să fie anunțat pe site-ul societății și prin email de către secretarul SPJLM.

4. Avizul are o valabilitate de un an și șase luni.

5. Numele și calificativul obținut de participanții la seminarul de admitere vor fi transmise la Comisia Profesională și la Secretariat de către formatorii care au condus admiterea.

6. Tabelul cu membrii grupului constant de formare împreună cu contractele semnate se transmit de formator la Secretariat după a doua întâlnire a grupului.

7. Formatorul /formatorii vor anunta la Secretariat retragerea unui/unor cursanți și va/vor actualiza Tabelul grupului pentru a reflecta situația reală.

8. Formatorul/formatorii va/vor anunța la Comisia Profesională și la Secretariat încheierea activității în grupul constant de formare condus.

9. Formatorul/ formatorii grupelor de etapa superioară fac parte din Comisia de colocviu.

 

ACCESUL CO-FORMATORILOR STAGIARI

 

I. Cerințe

1. Să dețină atestatul CPR/FRP de liberă practică în psihoterapie în treapta de specializare „psihoterapeut specialist/principal”, iar în cazul certificatului SPJLM de Conducător de psihodramă să-și completeze pregătirea prin cursuri de educație a adulților (de ex. atestat de formator emis de Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC).

2. Co-formatorul psihoterapeut stagiar trebuie să facă dovada că este titular/reprezentant al unei forme independente de exercitare a profesiei înregistrată la CPR, la CMR sau că își desfășoară activitatea într-o altă structură acreditată pentru servicii de psihoterapie.

3. Co-formatorul psihodramatician stagiar are obligația să dețină drept de liberă practică și să fie înregistrat la fisc ca persoană fizică autorizată sau să își desfășoare activitatea într-o structură acreditată de formare a adulților.

4. La solicitarea începerii stagiului de co-formator candidatul trebuie să fi acumulat cel puțin 480-500 de ore practică în conducerea grupelor de autocunoaștere / dezvoltare personală, avizată/ înregistrată la Comisia Profesionala și la Secretariatul SPJLM.

5. Să dețină recomandări privind competențele profesionale dobândite în psihodramă și referințe despre conduita moral-emoțională din partea a doi formatori /supervizori.

6. Să fie membru titular SPJLM și să aibă achitate la zi cotizația si taxa administrativă către SPJLM.

7. După obținerea atestatului CPR ca psiholog practicant autonom, respectiv după îndeplinirea completă a orelor de supervizare prevăzute în Programa de formare a SPJLM, practica psihodramatică va fi supervizată cu un număr de ore de supervizare echivalente cu 10% din numărul de ore lucrate în fiecare grup sau în setting individual.

8. Să dețină anual minim 10 credite în educația continuă în psihodramă dupa încheierea formării.

9. Va respecta prevederile Comisiei Profesionale și Codul Deotologic al SPJLM, de asemenea Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică al CPR, Codul Deontologic al FRP.

 

II. Proceduri

 

1. Pentru solicitarea calității de co-formator stagiar candidatul va depune la Secretariatul SPJLM un dosar în format hârtie care să conțină :
 solicitarea pentru acordarea calității de co-formator stagiar,
 două recomandări de la formatori/supervizori SPJLM,
 copie după Atestatul CPR de liberă practică ca psihoterapeut specialist/principal,
 dovada că este titular / reprezentant al unei forme independente de exercitare a profesiei înregistrată la CPR, la CMR sau își desfășoară activitatea într-o altă structură acreditată pentru servicii de psihoterapie; iar în cazul conducatorului de psihodramă, că este înregistrat ca persoană fizică autorizată (de ex.: ca formator / trainer) sau că își desfășoară activitatea într-o structură de educație a adulților;
 dovada desfășurării practicii psihodramatice sub egida SPJLM,
 certificatele de supervizare,
 certificate de educație continuă,
 dovada plății la zi a cotizației și a taxei administrative.
 Conținutul dosarului va fi trimis în format electronic și Comisiei Profesionale.

2. Directorul Comisiei Profesionale va transmite solicitantului și Comitetului Director avizul favorabil sau observațiile, dacă sunt obiecții.

3. În cazul avizului favorabil și al confirmării din partea secretarului și al trezorierului că solicitantul s-a achitat de toate obligațiile către SPJLM, președintele, în calitate de reprezentant al SPJLM, va încheia Contractul de prestări servicii de co-formator stagiar în

psihodramă, care include clauza ce prevede că, pe perioada de un ciclu de inițiere în formare, co-formatorul încasează 1/3 din taxa percepută cursanților și achită în contul SPJLM 10% din venitul realizat ca taxă administrativ-organizatorică.

4. Co-formatorul va lucra împreuna cu un formator certificat cu experiență, acesta având în portofoliu cel puțin trei grupe de formare în etapa de bază și cel puțin o grupă de formare în etapa superioară.

5. Supervizarea aferentă este de 54 de ore, din care maximum 1/3 poate fi realizat cu formatorul partener, restul de ore se contractează cu supervizori SPJLM.

6. Co-formatorul stagiar are obligația întocmirii protocoalelor întâlnirilor de grup, cu referire și la analiza longitudinală a dinamicii, proceselor și fenomenelor din grupul constant. Aceste protocoale vor fi folosite în supervizare.

7. Formatorul alături de care se realizează stagiatura și supervizorii contractați vor întocmi la final câte o evaluare a activității depuse de co-formatorul stagiar și a evoluției acestuia, ce îi vor putea servi ca recomandare pentru dobândirea calității de formator.

8. La acordarea calității de formator Consiliul director al SPJLM va lua în considerare și implicarea candidatului în activități organizatorice, activități cu caracter științific, publicațiile în domeniul psihodramei, prestațiile în cadrul conferințelor naționale de psihodramă și altor manifestări SPJLM prezentate de candidat în CV.

 

solicitare-avizare-2013

Regulament formatori 2016
*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside