Despre noi
Cod etic

CODUL ETIC AL SPJLM

Aprobat în Adunarea Generală din 04.02.2007

english version >  ethical code of SPJLM

Introducere

Prin redactarea, discutarea prezentului Cod Etic, SPJLM răspunde următoarelor prevederi formulate de Asociaţia Europeană de Psihoterapie (EAP):

În exercitarea profesiei terapeutice, toţi membrii asociaţiilor naţionale E.A.P., organizaţiile membre E.A.P., ca şi membrii individuali E.A.P. acceptă că practicarea psihoterapiei implică responsabilitate în relaţia cu propriile persoane, cu sarcinile lor psihoterapeutice cât şi faţă de clienţii care s-au încredinţat pe ei înşişi unui psihoterapeut profesionist şi cu care au intrat într-o relaţie specială.

Organizaţiile membre E.A.P. sunt responsabile pentru grija lor faţă de probleme etice. Aceasta este valabil pentru instructorii, membrii şi cursanţii acestor organizaţii .

Îndreptarele etice de specialitate servesc:

-la protejarea pacienţilor/clienţilor de aplicarea neetică a psihoterapiei de către toţi aceşti psihoterapeuţi şi membrii instructori;

-la indicarea de standarde pentru membrii ei;

-ca bază (fundament) pentru domolirea reclamaţiilor

Instituţiile membre E.A.P. sunt obligate să aibă propriile lor ghiduri etice care să fie compatibile cu cele ale E.A.P.

Obiective

Obiectivul Codului Etic îl constituie definirea principiilor generale şi ale standardelor de conduită profesională aplicate de către psihodramaticieni în munca lor. El urmăreşte  totodată să informeze şi să protejeze acei membri ai societăţii, care apelează la serviciile membrilor SPJLM.

Aplicabilitate

Codul Etic se aplică tututror membrilor SPJLM, indiferent de forma concretă a calităţii de membru sau de funcţia deţinută în cadrul SPJLM.

 

Capitolul 1

RESPONSABILITĂŢI  FAŢĂ DE CLIENŢI

Consideraţii generale: Se aşteaptă din partea tuturor psihoterapeuţilor să urmărească în activitatea lor înlăturarea suferinţei şi promovarea stării de bine a clienţilor lor. Psihoterapeuţii trebuie să depună eforturi pentru  a-şi utiliza abilităţile şi competenţele în beneficiul clienţilor fără a le aduce acestora prejudicii. De asemene, ei trebuie să activeze în condiţiile recunoaşterii valorii şi demnităţii fiecărei fiinţe umane (UKCP).

1.1. Membrii SPJLM nu discriminează între clienţi şi nu refuză nimănui acordarea asistenţei profesionale pe baza unor considerente ce ţin de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, simpatie politică sau apartenenţă la vreun partid.

1.2. Membrii SPJLM sunt conştienţi de poziţia influentă ce o deţin faţă de clienţi şi evită orice formă de exploatare a încrederii şi dependenţei acestor persoane. Prin urmare vor depune  eforturi pentru a evita relaţiile duale cu clienţii, care riscă să influenţeze negativ judecata profesională sau contribuie la creşterea riscului exploatării. Exemplele de relaţii duale includ – fără a limita însă la aceste situaţii – relaţiile de afaceri  sau relaţiile intime.  Atunci când apare o banuială că s-ar putea dezvolta aşa ceva, acestea trebuie prelucrate în prima fază în supervizie şi dacă se confirma că există premisele dezvoltării unor asemenea relaţii, trebuie întreruptă terapia, formarea, supervizarea şi clientul îndrumat spre un alt profesionist. Relaţiile sexuale cu clienţii sunt interzise, atât pe durata terapiei, formării, supervizării cât şi pe o perioadă de 2 ani după terminarea acestora.

Psihodramaticienii nu vor lua în formare sau supervizare persoane pe care le-au avut în terapie în ultimii doi ani.

1.3. Membrii SPJLM nu se folosesc de relaţiile profesionale cu clienţii pentru a obţine avantaje personale.

1.4. Membrii SPJLM  respectă dreptul clienţilor de a lua decizii şi îi ajută pe aceştia să înţeleagă consecinţele deciziilor pe care le iau. Ei subliniază fără echivoc faptul, că responsabilitatea pentru consecinţele deciziei revine clientului.

1.5. Membrii SPJLM menţin relaţia terapeutică atîta timp cât ea este în mod evident benefică pentru client.

1.6. În situaţia în care, din motive obiective, membrii sunt incapabili să asiste persoanele care le solicită serviciile, le oferă acestora sprijin pentru a găsi asistenţa profesională dorită. Psihodramaticienii terapeuţi, formatori, supervizori sunt responsabili în a-i informa pe cei cu care lucrează atunci când funcţionalitatea lor este afectată din diferite motive (personale sau de sănătate) şi a-i asigura că au luat măsurile necesare.

1.7. Membrii SPJLM nu-şi abandonează sau neglijează clienţii avuţi în tratament, fără a le asigura în prealabil continuarea corespunzătoare a tratamentului.

1.8. Membrii SPJLM nu vor efectua înregistrări audio sau video ale şedinţelor, respectiv nu  vor permite unei a treia părţi să asiste la acestea, fără a fi solicitat în prealabil acordul scris al clientului/clienţilor.

 

Capitolul 2

CONFIDENŢIALITATEA

Consideraţii generale: Psihoterapeuţii în general şi psihodramaticienii în particular, se găsesc într-o poziţie privilegiată din punct de vedere al accesului la informaţii ce privesc viaţa intimă şi activitatea profesională a clienţilor lor şi a persoanelor de referinţă din viaţa acestora. Având în vedere faptul, că dezvăluirea acestor informaţii se face cu scopul de a permite desfăşurarea procesului terapeutic, membrii au obligaţia de a le trata cu cea mai strictă confidenţialitate. Orice abatere de la această normă poate aduce atingere nu doar intereselor personale ale clientului, dar în mod inevitabil lezează şi credibilitate activităţii psihoterapeutice şi deci implicit şi interesele SPJLM. Membrii care conduc grupuri trebuie să se asigure şi de faptul, că regula confidenţialităţii este respectată nu doar de către conducătorul grupului, ci şi de către fiecare  membru al acestuia.

2.1. Membrii SPJLM pot dezvălui informaţii confidenţiale obţinute de la clienţii lor doar în următoarele situaţii:

  1. atunci, când legile ţării  pretind acest lucru;
  2. atunci, când prin dezvăluirea lor se poate înlătura un pericol evident şi imediat, ce ameninţă una sau mai multe persoane;
  3. atunci, când membrul apare ca inculpat într-un proces civil, penal sau într-o acţiune disciplinară, care au o legătură nemijlocită cu procesul terapeutic;
  4. atunci când s-a obţinut acordul scris al persoanei/persoanelor implicate, pentru ca datele comunicate de acesta acestea să fie dezvăluite într-un context bine definit.

2.2. Membrii SPJLM pot utiliza materiale referitoare la clienţii lor în redactarea unor materiale pentru publicare sau pentru prezentare în public (în cadrul unor conferinţe, cursuri etc.) doar în condiţiile în care s-au asigurat că identitatea clientului/clienţilor este protejată şi confidenţialitatea asigurată.

2.3. Membrii SPJLM păstrează toate documentele şi materialele referitoare la clienţii lor în condiţii care să asigure confidenţialitatea acestora.

2.4. Supervizorul are responsabilitatea să recomande terapie supervizatului aflat în formare, atunci cand o consideră necesară.

 

Capitolul 3

COMPETENŢA ŞI INTEGRITATEA PROFESIONALĂ

Consideraţii generale: SPJLM înţelege să protejeze atât interesele tuturor membrilor ei, cât şi ale persoanelor care beneficiază de serviciciile pe care aceştia le oferă, prin fixarea celor mai elevate standarde de competenţă profesională şi probitate morală. Membrii SPJLM înţeleg că orice abatere a lor de la legile în vigoare ale României sau de la normele sociale se repercutează asupra organizaţiei în ansamblu şi sunt conştienţi de faptul că devenind membri SPJLM şi-au asimilat standardele pe care SPJLM le promovează şi în domeniul competenţei şi integrităţii profesionale.

3.1. Se consideră că violează prevederile acestui Cod Etic şi este pasibil de sancţiuni mergând până la excludere acel membru SPJLM care:

  1. este condamnat pentru un delict penal;
  2. îşi atribuie competenţe, calificări sau funcţii pe care nu le posedă;
  3. este sancţionat sau exclus din alte asociaţii profesionale pentru motive disciplinare;
  4. este sancţionat prin suspendarea dreptului la practică sau a certificatului de psihoterapeut de către instanţele abilitate pentru acordarea sau retragerea acestora;
  5. devine incapabil să practice psihoterapia datorită abuzului de substanţe sau a stării de sănătate (fizică sau mentală);
  6. refuză să coopereze cu SPJLM sau cu Comisia Etică a acesteia, în cazul în care se înregistrează o plângere la adresa sa sau constată că se abate de la normele etice ale SPJLM sau de la dispoziţiile legale în vigoare.

3.2. Membrii SPJLM sunt datori să solicite asistenţă da specialitate pentru soluţionareea acelor probleme sau conflicte personale, care le pot influenţa negativ judecata clinică sau performanţele înregistrate în activitatea psihoterapeutică.

3.3. Membrii SPJLM se angajează să asigure cele mai înalte standarde profesionale tuturor activităţilor desfăşurate ca terapeuţi, formatori, supervizori sau cercetători.

3.4. Membrii SPJLM se menţin deschişi şi receptivi faţă de progresele teoretice şi metodologice înregistrate în psihodramă, psihoterapie şi disciplinele înrudite.

3.5. Membrii SPJLM vor evita angajarea în hărţuirea sau exploatarea de orice natură a clienţilor, studenţilor, persoanelor aflate în formare, supervizare sau subordine, a colegilor, subiecţilor de experiment, respectiv a persoanelor implicate în plângeri ce vizează comportamentul etic, ori în investigarea acestora.

3.6. Membrii SPJLM se vor abţine de la a diagnostica sau a trata probleme ce se situează în afara limitelor competenţelor certificate pe care le posedă, respectiv de la orice comentarii legate de acestea.

3.7. Membrii SPJLM vor depune eforturi pentru a preveni distorsionarea sau folosirea abuzivă a constatărilor lor clinice sau a datelor furnizate de activitatea lor de cercetare.

3.8. Membrii SPJLM sunt conştienţi de capacitatea lor de a influenţa şi a schimba vieţile altora şi prin urmare se angajează să manifeste o grijă deosebită în formularea recomandărilor profesionale şi a declaraţiilor publice.

Capitolul 4

SOLIDARITATEA PROFESIONALĂ ŞI RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE PROFESIUNE

Consideraţii generale: Membrii SPJLM respectă competenţa, pregătirea, drepturile şi responsabilităţile colegilor psihodramaticieni şi psihoterapeuţi, înţelegând că numai prin solidaritatea de breaslă se poate asigura credibilitatea şi respectabilitatea profesiunii în ochii clienţilor, a profesioniştilor din alte domenii ale ocrotirii sănătăţii şi a opiniei publice. De asemenea, vor participa la acţiuni care contribuie la avansarea obiectivelor profesiunii.

4.1. Membrii SPJLM vor asigura,în orice formă a activităţii profesionale, standardele societăţii ei reprezentând SPJLM-ul atât la locul de muncă, cât şi în practica privată, sau în cadrul serviciilor prestate pe bază contractuală.

4.2.  Membrii SPJLM se vor arăta deschişi şi abordabili faţă de clienţi, studenţi, participanţii la programele de formare, comunităţi şi opinia publică şi se vor strădui să combată incompetenţele şi miturile care prejudiciază credibilitatea activităţii psihodramatice şi psihoterapeutice.

4.3.  Membrii SPJLM vor aborda în orice împrejurare publică o ţinută demnă de standardele societăţii, abţinându-se de la orice formă a comentariilor depreciatoare şi necolegiale la adresa unor colegi psihodramaticieni sau psihoterapeuţi. În cadrul programelor de formare, se va pune un accent deosebit pe cultivarea valorilor colegiale şi a atitudinilor care le reflectă la psihodramaticienii în formare.

4.4.  Membrii SPJLM recunosc că psihoterapia poate fi practicată pe baza unor cadre conceptuale şi metodice foarte diferite; manifestă deschidere faţă de schimbul constructiv şi critic de opinii şi experienţe cu alte şcoli şi orientări, respectând concepţiile teoretice, competenţele şi persoana reprezentanţilor acestora. Vor evita sub orice formă să-şi creeze un avantaj prin deprecierea altor orientări. Conduita lor va fi ghidată de loialitatea profesională, de toleranţă şi cooperare, înţelegând că reprezintă împreună profesiunea şi comunitatea psihoterapeuţilor.

4.5.  Membrii SPJLM sunt interesaţi, ca opinia publică să fie informată asupra specificului, realizărilor/rezultatelor, posibilităţilor de aplicare şi cadrului legislativ ale psihodramei şi psihoterapiei. Prin urmare, vor profita de orice ocazie ivită pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, fie personal, fie informând SPJLM asupra oportunităţii de a face cunoscute opiniei publice aspecte legate de activitatea psihodramatică, respectiv psihoterapeutică.

4.6.  Membrii SPJLM îşi aduc contribuţia la elaborarea unei legislaţii adecvate pentru reglementarea activităţii psihodramatice şi psihoterapeutice şi promovarea intereselor profesionale, sprijinind orice demers întreprins în acest sens de colegi, asociaţii profesionale sau de către legislativ.

Capitolul 5

CONDIŢIILE PRACTICII PSIHODRAMATICE ŞI PROFESIONALE

Consideraţii generale: Nici o formă a popularizării psihodramei sau a psihoterapiei care îmbracă formele publicităţii sau ale publicaţiilor de specialitate nu poate egala impactul avut asupra imaginii terapeutului, a metodei pe care o practică, respectiv a asociaţiei profesionale din care face parte, de către calitatea şi condiţiile practicii. Membrii SPJLM sunt conştienţi de faptul, că în timp ce o practică competentă, desfăşurată într-un cadru adecvat va asigura credibilitate şi respect atât propriei persoane, cât şi SPJLM, organizarea deficitară a  practicii riscă să arunce o lumină nefavorabilă nu doar asupra celui vinovat, ci şi asupra colegilor psihodramaticieni şi psihoterapeuţi.

5.1.   Activitatea psihodramatică se desfăşoară într-un cadru contractual, care defineşte exact drepturile şi obligaţiile părţilor. SPJLM va elaborara modele de contracte, care vor putea fi adaptate după necesităţi.

5.2.  Membrii SPJLM vor respecta în orice împrejurare contractele încheiate cu clienţii.

5.3.  Conducătorii grupurilor psihodramatice au obligaţia de a furniza membrilor orice informaţie solicitată de aceştia cu privire la specificul metodei, la indicaţiile şi contraindicaţiile ei, respectiv la eficienţa ei, documentată prin cercetări riguroase. Atât psihodrama, cât şi psihoterapia, se practică în condiţiile respectării  dreptului clienţilor la consimţământul informat.

5.4.  Membrii SPJLM vor depune eforturi pentru a asigura activităţilor profesionale pe care le desfăşoară condiţii materiale corespunzătoare. Nu pot fi acceptate condiţii de muncă psihodramatică sau terapeutică care periclitează sănătatea clienţilor, care împiedică desfăşurarea netulburată a activităţii, sau care nu oferă suficiente garanţii pentru respectatea principiului confidenţialităţii.

5.5.   Conducătorii grupului au obligaţia de a se convinge, că starea sănătăţii clienţilor permite participarea acestora la activităţile psihodramatice şi de a lua în caz contrar măsurile ce se impun.

Capitolul 6

CERCETARE ŞI PUBLICAŢII

Consideraţii generale: Membrii SPJLM înţeleg că doar printr-o politică de publicaţii ale unor lucrări de specialitate şi de documentare a rezultatelor activităţilor psihodramatice şi psihoterapeutice se poate asigura acestora acea recunoaştere şi acel prestigiu, care constituie o condiţie fundamentală a supravieţuirii în condiţiile concurenţei cu alte servicii din domeniu. Publicaţiile de specialitate îşi aduc totodată contribuţia la formarea noilor generaţii de specialişti în domeniu şi la menţinerea standardelor profesionale elevate de către colegii cu experienţă. În acelaşi timp, sunt conştienţi de faptul, că pot servi aceste scopuri numai acele lucrări de specialitate al căror nivel corespunde exigenţelor profesioniştilor din domeniile interesate şi ale opiniei publice, care sunt realiste, bine documentate şi formulate coerent.

6.1. Membrii SPJLM care publică lucrări, cărţi sau tratate de specialitate au obligaţia de a indica precis toate sursele bibliografice folosite, conform  uzanţelor editoriale. De asemenea, trebuie să reiasă clar când citează exact un autor sau datele unei cercetări efectuate de o altă persoană sau de un alt colectiv, când prezintă tezele unui autor sau când enunţă idei personale.

6.2. Lucrarea, asemeni tuturor părţilor ei este considerată proprietatea  intelectuală a autorilor ei. Toate persoanele care au contribuit la redactarea unui material trebuie să fie nominalizaţi ca autori, ordinea acestora reflectând ierarhia importanţei contribuţiei adusă la redactarea materialului. Această exigenţă este valabilă şi în cazul republicării lucrării.

6.3. Membrii SPJLM, care doresc să efectueze cercetări legate de activitatea psihodramatică sau terapeutică, au datoria de a solicita acordul scris al subiecţilor de a efectua asupra lor măsurători psihologice sau de altă natură. De asemenea, sunt obligaţi să-i informeze că aceste măsurători servesc scopurilor cercetării şi nu celor terapeutice.

6.4. Membrii SPJLM nu se vor angaja sub nici o formă în proiecte de cercetare care ar putea dăuna stării de sănătate a clienţilor/subiecţilor, care le-ar putea leza demnitatea, sau care ar putea periclita în vreun fel rezultatele terapiei.

6.5. Membrii SPJLM se vor asigura că publicarea rezultatelor nu contravine sub nici o formă principiilor respectării confidenţialităţii şi – în limitele posibilităţii – că nu se face sub o formă distorsionată faţă de cea prezentată spre publicare.

6.6.  Responsabilitatea pentru materialul publicat revine autorilor.

Capitolul 7

PUBLICITATEA

7.1. Publicitatea făcută de membrii SPJLM trebuie să fie decentă, să nu conţină informaţii înşelătoare şi să evite posibilitatea interpretărilor greşite.

7.2. Membrii SPJLM se pot folosi în cadrul anunţurilor publicitare de titlul psihodramatic (asistent, terapeut/conducător, formator, supervizor), dobândit prin calificare şi de calitatea de membru SPJLM, dar nu şi de funcţia deţinută  în cadrul SPJLM.

Capitolul 8

PROCEDURA RECLAMAŢIILOR

8.1. Reclamaţiile şi sesizările ce vizează încălcări ale prevederilor formulate în codul etic se depun la secretariatul SPJLM. Comisia de Etică se poate autosesiza în cazul unor abateri ajunse la cunoştinţa membrilor ei, care nu au fost reclamate sau sesizate de nimeni.

8.2. Membrii SPJLM care au cunoştinţă de încălcări ale Codului Etic de către alţi membrii ai societăţii, au obligaţia de a sesiza secretariatul. În caz contrar, devin solidari în asumarea responsabilităţii pentru abaterea comisă.

8.3. În maximum 48 de ore secretariatul informează preşedintele Comisiei Etice şi Consiliul Director asupra înregistrării reclamaţiei.

8.4. Preşedintele Comisiei Etice dispune întrunirea comisiei în maximum 48 ore de la sesizarea sa de către secretariat. Consiliul Director delegă un membru, care participă la şedinţă în calitate de observator. Reclamantul şi partea reclamată sunt invitate la şedinţă pentru a-şi prezenta punctul de vedere.

8.5. Soluţia adoptată de Comisia Etică este înaintată spre aprobare Consiliului Director, care comunică soluţia finală părţilor implicate. Termenul de recurs este de 48 ore de la comunicarea personală a soluţiei aprobată de Consiliul Director.

8.6. Procedura urmată la recurs este identică cu cea de soluţionare a reclamaţiilor. Pentru soluţionarea recursului preşedintele Comisiei Etice, împreună cu preşedintele SPJLM numesc o nouă comisie, din care vor face parte un reprezentant al Comisiei Etice, unul din partea Consiliul Director al SPJLM şi un membru SPJLM din afara acestor organisme.

 

 

Capitolul 9

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Membrii Comisiei Etice vor avea în vedere în adoptarea soluţiilor propuse, că acestea se doresc a fi în primul rând reparatorii şi nu punitive. Sancţiunile propuse – atunci când se impune aplicarea acestora – vor fi proporţionale cu gravitatea abaterilor propuse. Recidivele şi refuzul colaborării constituie factori de agravare.

Soluţiile pot include suportarea cheltuielilor legate de întrunirea Comisiei Etice, obligativitatea întreprinderii măsurilor reparatorii, limitarea sau suspendarea practicii psihodramatice, excluderea din rândurile membrilor SPJLM.

Soluţiile definitive vor fi comunicate prin e-mail tuturor membrilor SPJLM şi vor fi publicate în buletinul societăţii. De asemenea, ele vor fi aduse la cunoştinţa FRP.

Capitolul 10

DISPOZIŢII FINALE

Acest Cod Etic a fost adoptat în Adunarea Generală din 4 octombrie 2002, iar modificările au fost votate de către Consiliul Director al SPJLM şi validate în Adunarea Generală din 4 februarie 2007.  El a fost transmis tuturor membrilor SPJLM şi a intrat în vigoare de la data de 11 februarie 2007. Prevederile lui sunt obligatorii pentru toţi membrii SPJLM, indiferent de forma concretă a calităţii de membru sau de funcţia deţinută în cadrul SPJLM.

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside